// โ“ฅ \\

GOVERNANCE.DSD

- ORBIS TERRARUM CONIUNGERE -+ PRIMARY ARA/COURT OF LAW RECORDS:
ARA#697569 697544 697587 696600 696610 696615 696655 696663 696818 697122 697259 697538 697555 698326 698337 698445 698949 698923 707920 LOOMIS.774035 InsurancePlans.774197 Withdrawals.774197 Architects.77417 774197 774451 778019.


+ ADDITIONAL DEEDLESS COURT RECORDS:
ARA#793869 7900041 792183 793773 792980 793548 792173 79411 794909 795583 805737 805091 805876 806786 806872 806593 807264 807531 807537 807574 811927 811919 813918 813922 813950 813503 813501 813523 814012 814071 814073 814092 814796 814798 814821 814877 814304 815338 815870 816256 816376 816421 818866 818964 818961 819522 819522 819619.


+ NOTARIZED JUSTICE RECORDS/LVMPD RECORDS:
ARA#699010 701443 701447 703479 704840 707155 707920 708458 MGMX0628 777853 777733.


+ FED/DC LAND DEED RULES/NV STATS:
NVSR70QuickClaim-rule70:A C D E.1.2./NVSR18-rule18/foreclosuremediationrule#2withNRS360.090 375.015/Fed.withDCCircuit862S.3D33 430USAPPDC.149/NotarizedAramark(#707155) NRSChapters21 22&31.


+ NOTARIZED ARMARK/JUSTICE COURT OF LAW RECORDS:
ARA#699010 701443 701447 703479 704840 707155 707920 708458 mgmx0628 777853 777733 Loomis(#774035) Ins.plans(#774197) Architect(#774197) 774451 778019 USdollarsFiatextractions(#774197) JosephLombardo/Sheriff#778129 L.W.I.#*******EX01USPSValidation/NASDAQ 697567:697544 697587 696600 696610 696715 HarryReidAirportSFFile#1 (#697544)/LVJC/S.S.Scan/BoulderCity 696655 696663 696818 697122 697259 697538 697555 698326 698337 698445 698949 698959 698923 707920.www.LasVegasRec.com


+ S.O.S./ACQ. DATA/DBA BUREAUCRATIC TRANSFERS & 719.100,719.045 ORDER ID'S:
ARA#809802 826205 99477 885173 885175 885251 885354 885397 885614 885984 885988 886061 886079 890416 890423 890672 890946 890952 890958 891497


+ LVJC VEGAS BLOCKCHAIN ARAMARK INSTALLATION RECORDS:
ARA#901955 901956 901957 901962 903988 904096 904796 906093 906896 907244 908493 909662.STB 910626 911692 911696 912678 913951.BLVCKDIVMOND 914317.NRSC 914749 914747 914981.CRTSTT 916551.MGM0916 918430 918536 918644 (A15428C)โ“ฅ:\USERS\CITIZEN> RETURN.dsd_

0x6f520aebde1257cdf544725480013ea1f4cc8e47

by BLVCK DIVMOND, LLC. & M.I.T.